JS判断手机访问

现在手持设备越来越高级了,网页访问必须等跟上。一般为了适应手机的访问,大多数网站就设置一个简版或者是文字版用来提供手机访问。对于静态化的网站来说,要判断访问是客户端用的是什么系统还是有点麻烦的,下面这段代码可以帮你解决这问题。

<script>
var system ={
win : false,
mac : false,
xll : false
};

//检测平台
var p = navigator.platform;
system.win = p.indexOf("Win") == 0;
system.mac = p.indexOf("Mac") == 0;
system.x11 = (p == "X11") || (p.indexOf("Linux") == 0);
//跳转语句
if(system.win||system.mac||system.xll){
alert(system.mac)
}else{
window.location.href="手机访问地址";
}
</script>

You may also like...

发表评论